Politica de Privacitat

 
 

Titularitat

En compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016 o la seva versió més actualitzat (d'ara endavant RGPD), fem constar que les dades personals comunicades són incorporades al sistema informàtic propietat de T.G. Nord Càrrec, S.L. amb NIF B61293247 i Nord Cargo Logistics, S.L. amb NIF B62560412 (d'ara endavant Nord Cargo), amb seu al Carrer Dr. Fleming, 55, ES 08635 Sant Esteve Sesrovires Barcelona, Espanya, correu electrònic barcelona@nordcargo.com, telèfon 0034 93-7704900. Per a qualsevol assumpte relacionat amb el tractament de dades de persones físiques per part de Nord Cargo podeu adreçar-vos a l'adreça de correu postal, electrònica o per telèfon a dalt esmentats.

Contacte

Les dades de contacte mínimament necessàries aportades per l'interessat com a nom, e-mail, telèfon etc. seran únicament utilitzats per donar resposta a la vostra sol·licitud i mantenir una relació comercial. En base a la prestació del consentiment, Nord Cargo està legitimat per tractar les dades de l'interessat facilitades a través de la sol·licitud de contacte d'acord amb l'interès legítim per al desenvolupament i el manteniment de relacions comercials. No es guarden les dades més enllà de la utilitat per als serveis sol·licitats i/o necessaris segons la llei vigent.

Currículum

Les dades que l'interessat facilita amb consentiment, com a nom, cognoms, telèfon, e-mail, C.V. carta de presentació i qualsevol altra dada personal associada al Curriculum, seran utilitzades per als processos de selecció per als llocs vacants publicats o que puguin sorgir en el futur a la nostra empresa. Seran conservats fins a ladjudicació dun lloc de treball o fins que ens sol·licite la supressió dels mateixos o en compliment de la llei vigent.

Xarxes Socials

Les dades personals que facilita o habilita l'interessat a les xarxes socials en convertir-se en seguidor de les mateixes, com nom, cognoms, NIF, adreça de contacte, domicili, telèfon, e-mail i altres dades que tenen com a finalitat el seguiment a la xarxa social i mantenir relacions comercials, demanats amb el consentiment de l'interessat, es conservaran durant el temps necessari per a la finalitat del tractament, i un cop finalitzats es pot conservar segons la llei vigent.

Les xarxes socials de Nord Cargo són:
- Facebook
- Twitter
- LinkedIn
- Instagram

Control d'accés i seguretat

Les imatges obtingudes per les càmeres de seguretat per al control d'accés a les instal·lacions de Nord Cargo i la seva vigilància seran guardades com a màxim 3 mesos. En cas de ser requerides per aclarir alguna infracció o delicte es guardaran el temps que sigui necessari.

Mesures de seguretat tècniques i organitzatives

Nord Cargo ha adoptat les mitjanes tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat i integritat de les dades, així com per evitar-ne l'alteració, la pèrdua, el tractament o l'accés no autoritzat.

Exercici de Drets

L'interessat té reconeguts els seus drets a accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat de les dades. De la mateixa manera, està emparat pel dret a retirar el consentiment per al tractament per Nord Cargo. Així mateix, us assisteix el dret a reclamar davant l'autoritat de control. En qualsevol moment linteressat podrà exercitar els seus drets daccés, rectificació, cancel·lació i oposició que es recullen al RGPD . Per fer-ho, haureu d'enviar una sol·licitud escrita a Nord Cargo o bé per mitjans electrònics a barcelona@nordcargo.com, adjuntant fotocòpia d'un document vàlid en dret que acrediti la identitat i en què figurin amb claredat el nom i cognoms, el número de DNI, el domicili postal, els fitxers sobre els quals es vol exercir el dret, la petició concreta i data i signatura del sol·licitant. Si la petició no és efectuada directament per l'afectat, la pot formular el representant legal, que ha de presentar el document acreditatiu d'aquesta representació.

Data : 13-02-2024
Signatura : Direcció Nord Cargo BV